Εστίαση στα θετικά

Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες συνεργάζονται για τη δημιουργία μιας σύνθεσης, ενός χορευτικού κλπ. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση και οι άλλες ομάδες παρατηρούν και αναφέρουν όσα τους άρεσαν.

Με τον τρόπο αυτό βοηθάμε τα παιδιά να εστιάζουν στο θετικό που κάνουν οι συμμαθητές τους.