Αξιολόγηση

Αξιολόγηση μαθητών/τριών

Σύμφωνα με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών “η αξιολόγηση είναι μια συστηματική διαδικασία και αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας μέσω της οποίας απαντάται το ερώτημα: «Τι ακριβώς μαθαίνουν οι μαθητές» στη Φυσική Αγωγή. Διαπιστώνονται οι δυνατότητες αλλά και οι «αδυναμίες» των μαθητών, παρακινούνται οι μαθητές για βελτίωση (όταν η σύγκριση γίνεται με προηγούμενη επίδοση), η βαθμολόγηση γίνεται αντικειμενικότερη, αναγνωρίζονται τα «ταλέντα», παρέχονται πληροφορίες στους εκπαιδευτικούς για αναστοχασμό και τροποποίηση/βελτίωση μεθόδων και στρατηγικών, ενημερώνονται γονείς/κηδεμόνες, διοίκηση, κα.”

Στη ΦΑ αξιολογούνται: α) κινητικές δεξιότητες, β) γνωστικές έννοιες και γνώσεις, γ) φυσική κατάσταση για υγεία, συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες και δ) κοινωνικές δεξιότητες και συναισθήματα

Εργαλεία συλλογής δεδομένων αξιολόγησης των μαθητών

  • Άτυπη παρατήρηση: αποτίμηση της γενικής εικόνας του μαθητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος (πχ συμπεριφορά, προσπάθεια, συμμετοχή, ικανότητες, αδυναμίες)
  • Συστηματική παρατήρηση: χρησιμοποιώντας κλείδα παρατήρησης, κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων ή κατάλογο ελέγχου
  • Κινητικά τεστ: τεστ κινητικών δεξιοτήτων και φυσικής κατάστασης
  • Γραπτά τεστ: τεστ με ερωτήσεις ανοιχτού ή κλειστού τύπου που αφορούν κυρίως το γνωστικό πεδίο
  • Ημερολόγιο μαθητή/τριας: καταγραφή σκέψεων, συναισθημάτων, προβληματισμών, δυσκολιών, εμπειριών σχετικά με τη συμμετοχή στο μάθημα
  • Ομαδικές και ατομικές εργασίες: αξιολόγηση της πορείας, του τρόπου εργασίας και του αποτελέσματος
  • Αυτοαξιολόγηση: το κάθε παιδί αξιολογεί τον εαυτό του με βάση τα δεδομένα που του ζητούνται στο φύλλο αυτοαξιολόγησης, τον κατάλογο ελέγχου ή την κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων
  • Ετεροαξιολόγηση: Σε ζευγάρια ο ένας εκτελεί κάποια κινητική δεξιότητα και ο άλλος παρατηρεί μερικά σημεία που έχουν δοθεί από τον εκπαιδευτικό. Η παρατήρηση γίνεται άτυπα, προφορικά ή χρησιμοποιώντας κατάλογο ελέγχου
  • Ημερολόγιο εκπαιδευτικού: καταγραφή περιστατικών, συμπεριφορών, σκέψεων, διαπιστώσεων, παρατηρήσεων, προβληματισμών του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του μαθήματος

Πρόγραμμα Σπουδών σελ. 10,11

Φυσική Αγωγή_Δ_ΠΣ

Η αξιολόγηση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών (Οδηγός Εκπαιδευτικού σελ. 28-38

 Οδηγός Εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής Δημοτικού

Παραδείγματα εργαλείων αξιολόγησης μαθητών/τριών